Jak przekazać 1% podatku?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Uwaga!
Zanim wpiszemy numer KRS - upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2016 rok. Może okazać się ,że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% .

Podatnik który zdecydował się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie ma możliwości przekazania 1% podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak , że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu,
  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.


 Konkretny cel przekazania OPP

Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające". Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, realizowane poprzez daną organizację (np. na rzecz leczenia Jana Kowalskiego) wsparcie konkretnej placówki (np. ratowanie kościoła w Limanowej), czy wsparcie danego pionu działalności statutowej (np. na działalność związaną z dożywianiem dzieci w szkołach). Podanie celu szczegółowego powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację na jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.


 1% podatku a darowizna

Darowizna na rzecz organizacji jest czym innym niż przekazanie 1% podatku. Choć faktycznie „darujemy" nasz podatek na rzecz organizacji, to urząd skarbowy traktuje tę czynność zupełnie inaczej. A zatem nie należy w żaden sposób łączyć 1% na OPP z darowizną na cele pożytku publicznego, na kościół czy na rzecz krwiodawstwa. Są to różne, odrębne instytucje prawne.


 Kwota 1% podatku

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Uwaga: Jeden podatnik - kilka organizacji
Podatnicy, którzy składają wiele deklaracji podatkowych (np. PIT-36 i PIT-39) mogą w każdym zeznaniu wskazać wyłącznie jedną organizację pożytku publicznego. Innymi słowy wskazać mogą we wszystkich deklaracjach tę samą organizację lub też tyle różnych organizacji, ile deklaracji wypełnia. Ważne, żeby na jednej deklaracji – była jedna organizacja.


 Złóż zeznanie i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Podatek wynikający z deklaracji musi być zapłacony nie później niż dla ryczałtowców do 31 stycznia oraz do 30 kwietnia dla pozostałych podatników. Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, można zapłacić podatek później (z odsetkami): są to dwa miesiące od upływa terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Uwaga: spóźnienie
Jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem deklaracji podatkowej w danym roku, to utraci prawo do przekazania 1%. Warto złożyć nawet zeznanie puste, a potem w ramach korekty przekazać kwotę na rzecz organizacji.
Podatnik składa zatem zeznanie do:

  • 2 lutego 2017 r. – rozliczający się ryczałtowo,
  • 30 kwietnia 2017 r. – pozostali podatnicy.

Korektę (bądź korekty) złożyć można w terminie miesiąca po upływie terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok. Co istotne, jeżeli deklarację roczną złoży się wcześniej, czyli przed 30 kwietnia, to termin miesiąca na złożenie korekty liczyć należy i tak od 30 kwietnia, a nie od dnia złożenia deklaracji. Podatnik przekazać może kwotę wybranej organizacji. Nie może rozłożyć płatności wskazując kilku organizacji, musi wybrać wyłącznie jedną organizację. Istnieje jednak pewien wyjątek.

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2016 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2017 r.


Źródło: www.pit.pl, www.ngo.pl