Strona główna Zespół interdyscyplinarny Etapy tworzenia Zespołu

Drukuj Email

Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Pomoc ta, by była efektywna i skuteczna, wymaga zintegrowanych działań wielu specjalistów. Dlatego też utworzenie zespołu interdyscyplinarnego jest najlepszą odpowiedzią na przypadek przemocy w rodzinie. Żaden pojedynczy profesjonalista ani instytucja państwowa nie jest w stanie kompleksowo zareagować na takie sytuacje. Stworzenie obszaru współpracy nie tylko łagodzi bariery komunikacyjne między instytucjami, podnosi efektywność pracy, oraz społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających.
 

Problem przemocy w rodzinie, a szczególnie krzywdzenie dzieci stanowi poważne wyzwanie społeczne, które wymaga szeroko zakrojonej współpracy międzyinstytucjonalnej. Zintegrowanie wszelkich zasobów jednostek wokół problemu daje szanse stworzenia jednolitej strategii wsparcia oraz podniesienia jakości świadczonej pomocy. Sprzyja temu zauważalne obecnie przenoszenie ciężaru gatunkowego poszukiwań na walory interdyscyplinarności w obszarze wsparcia osób dotkniętych przemocą.
 

Zespół Interdyscyplinarny rozumieć można przez to jako:
 • specjalną grupę odpowiedzialności;
 • grupę osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania problemów lokalnych;
 • interdyscyplinarne łączenie kompetencji, intencji i rozumienia problemu;
 • niestereotypowe podejście do spraw, twórcze analizowanie i poszukiwanie rozwiązań;
 • grupę ściśle powiązana z funkcjonowaniem różnych instytucji i organizacji oraz środowiska;
 • inicjatora modyfikacji lokalnego systemu wsparcia społecznego;
 • grupę osób, która wymaga specjalnego zaangażowania intelektu, kompetencji, czasu i energii


Tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu


| Tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Rozwiązywani Przemocy w Rodzinie (pdf.)Zespół zadaniowy

Nowelizacja ustawy zaczęła obowiązywać w sierpniu 2010 roku. Jednak już na przestrzeni czerwca 2010 roku w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbyły sięodbyły się trzy spotkania Zespołu Zadaniowego ds. Przeciwdziałania Przemocy(08.06, 17.06, 29.06. 2010r.).   Zespół Zadaniowy tworzyli przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie, którzy wyrazili wolę współpracy m.in. w ramach tworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół miał za zadanie wypracowanie kierunków działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020, opracowanie propozycji procedur i standardów dla działania Zespołu Interdyscyplinarnego w oparciu o wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zespół powołany został przy Wydziale Polityki Społecznej UM w Sosnowcu.

| Na spotkaniach obecni byli przedstawiciele następujących instytucji z terenu Miasta:

 1. Wydział Polityki Społecznej UM
 2. Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Północ
 5. Prokuratura Rejonowa Sosnowiec Południe
 6. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
 7. Wydział Edukacji
 8. Wydział Zdrowia/Gminna Komisja
 9. Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 10. Komenda Miejska Policji
 11. Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
 12. Zespół Opikuńczo-Wychowawczy
 13. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

Na uwagę zasługuje fakt, iż poparcie dla tej inicjatywy wykazała również Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach delegując do prac Zespołu nadkom. Krzysztofa Kazka – eksperta Wydziału Prewencji.
 
Była to próba skoordynowania działań i zawiązania lokalnej koalicji na rzecz optymalizacji system profilaktyki przemocy w rodzinie na terenie Sosnowca. Głównym celem zainicjowanych spotkań była analiza zasobów do tworzenia zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy domowej na poziomie lokalnym oraz jego skoordynowanie.

Prace przebiegały w oparciu o klucz tematyczny obejmujący 8 zagadnień problemowych – diagnoza, interwencja, profilaktyka, wiktymizacja, współpraca między instytucjami – mających na celu uzyskanie opinii na temat charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie występującego na terenie miasta.Prace Zespołu pozwoliły zdefiniować najważniejsze problemy: powielanie działań poszczególnych instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, słaby przepływ informacji między tymi instytucjami, niską efektywność podejmowanych działań. Jednocześnie przez wszystkich uczestników spotkań wyrażona została wola tworzenia interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta.
 
Od strony merytorycznej przebieg prac koordynował dr Aleksander Mańka – pedagog specjalny, psychoterapeuta, trener grupowy, praktyk z zakresu pracy pedagogicznej, terapeutycznej i pracy socjalnej, wieloletni wykładowca akademicki. Specjalista w zakresie interwencji kryzysowej i wsparcia osób doświadczających przemocy.

Na początku pracy Zespołu Zadaniowego przyjęto założenie, iż osoby wydelegowane do jego prac to potencjalni członkowie przyszłego Zespołu Interdyscyplinarnego. Dlatego w przerwach pomiędzy kolejnymi spotkaniami Zespołu jego członkowie mieli wyznaczane zadania do realizacji, m.inn. zanalizować osobistą motywacje i preferencje do udziału w tworzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego, ustalić kluczowe (dla sobie odpowiedniego obszaru) problemy, którymi powinien zająć się Zespół Interdyscyplinarny. W ten sposób mieliśmy wpływ na poziom odpowiedzialności za decyzję o pozostaniu lub wydelegowanie innej osoby do prac w następnych spotkaniach Zespołu.

 

Z chwilą zakończenia prac Zespołu Zadaniowego spośród jego członków wyłonione zostały osoby, które weszły w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie. Wytypowane osoby to specjaliści z zakresu wsparcia społecznego; osoby posiadające uprawnienia formalne oraz kompetencyjne do organizowania i realizowania procesów wsparcia, posiadające wieloletnią praktykę w tej dziedzinie i legitymujące się odpowiednim wykształceniem.

 Uchwałą Nr 875/LXIV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2010 r.przyjęto Regulaminu Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zarządzeniem Nr 940 Prezydenta Miasta Sosnowca  z dnia 7 października 2010r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, ukonstytuował się skład personalny Zespołu.Szkolenie

Rozpoczęcie etapu właściwego prac Zespołu poprzedziło szkolenie jego członków. Szkolenie stanowiło cykl 12 sesji tematycznych doskonalenia kompetencji profesjonalistów niezbędnych do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i było realizowane do 21.10 .do 17.12.2010 roku (łącznie 128 godzin szkoleniowych). Efektem kluczowym szkolenia jest ujednolicenie wiedzy na temat konieczności posiadanych kompetencji w pełnieniu zadań w Zespole Interdyscyplinarnym.

Wszystkie segmenty szkolenia koncentrowały się na rozwijaniu kompetencji dotyczących przemocy w rodzinie niezbędnych do realizacji celów zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011–2020. Rozwijano także inne kompetencje potrzebne w pracy Zespołu, najistotniejsze to:
 1. Umiejętności superwizorskie, obejmujące umiejętność formułowania informacji zwrotnej pozytywnej i negatywnej, definiowanie i redefiniowanie problem i procesów społecznych, obiektywizowania cech i wartości problemów.
 2. Metody twórcze w rozwiązywaniu i identyfikowaniu problemów – rozwijanie twórczego myślenia w obszarze stereotypów i standardów, obniżanie poziomu lek kompetencyjnego, aktywizowanie procesów fantazji, uwolnienie kreatywnego działania i myślenia.
 3. Strategiczne koncepcje pracy– budowanie logicznych i realnych wizji i misji, strategiczne analizy i syntezy, selekcjonowanie celów oraz priorytetów w obrębie strategii działania, identyfikowanie potencjału i możliwości jego spożytkowania.
 4.  Metody badań i analiz problemów społecznych – metodologia analityczna, pośrednie i bezpośrednie gromadzenie informacji, interdyscyplinarne formułowanie problemu oraz identyfikowanie danych i wskaźników.
 5. Rozszerzenie i przybliżenie wiedzy prawnej– wiedza związana z nowelizacją ustawy, ze szczególnym naciskiem na artykuły dotyczące powoływania i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. Seminarium prowadzone byłoby  przez prawnika – praktyka pracującego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który brał udział (jako przedstawiciel organizacji pozarządowej) w pracy sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Cykl szkoleniowy zakończył się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Zgodnie z ustaleniami kontraktu szkolenia osoby, które opuściły zbyt wiele sesji – nie uzyskały kwalifikacji do certyfikatu, a tym samym do członkostwa w Zespole.

W trakcie szkolenie określono zasoby i deficyty Zespołu oraz ustalono jego strategię.Porozumienia

W styczniu Zespół opracował Porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Celem porozumienia jest zapewnienie współpracy w zakresie tworzenia i skutecznej realizacji ustawowych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Miastem Sosnowiec, a: 


Copyright © Gmina Sosnowiec 2010 | projekt i wykonanie: szasza homework studio