Strona główna Zespół interdyscyplinarny

Drukuj Email


| Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobą doświadczającym przemocy ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowywania procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


| Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm). Wraz z wejściem w życie – dnia 1 sierpnia 2010r. – nowelizacji tejże ustawy pojawiły się nowe obowiązki i wytyczne dla tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania te mają odbywać się głównie w ramach interdyscyplinarnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Miasta. Nowymi zadaniami gminy są w szczególności:

 • Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

           
| Na podkreślenie zasługuj fakt, iż ustawa wprowadza również zmiany w innych istotnych aktach prawnych, a szczególnie w Kodeksie karnym (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.zm.). Wprowadzone zmiany dały nowe możliwości prawne, np. wobec sprawców przemocy w rodzinie stosuje się przewidziane w w/w ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami pokrzywdzonymi oraz kierowanie na oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Główne cele i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.
 
Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:
 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta.
 4. Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Prezydentowi Miasta Sosnowca.
 6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych.
 8. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
 9. Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiącym dla niego źródło informacji.
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.
 


Copyright © Gmina Sosnowiec 2010 | projekt i wykonanie: szasza homework studio