Granty

wynikiWyniki konkursu ofert: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarządzenie przyznające

wynikiWyniki Konkursu Ofert w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie Przyznające

wynikiWyniki otwartego konkursu ofert na realizację w  2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.

Zarządzenie przyznające

wynikiWyniki otwartego konkursu ofert na realizację w  2019 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca".

Zarządzenie przyznające