Granty

uwaga1Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

111Wyniki konkursu ofert: Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.

Zarządzenie Przyznające

111Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Zarządzenie przyznające

111Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert