Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: TJO.004
Ulica: Plac Kościuszki 5 pokój 205
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 266 03 87
Email: komitet@tkopd.org
Strona internetowa: www.tkopd.sosnowiec.pl
Osoba reprezentująca organizację: Ewa Nowakowska
Cele organizacji:

Celem działania stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka. Dla realizacji celu
Komitet podejmuje następujące działania:

  • prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i profilaktyczną edukacyjno- szkoleniową;
  • upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
  • podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka;
  • broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
  • inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie, prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
  • organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych;
  • udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
  • podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
Znajduje się w: Jednostki terenowe